Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 61

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. We decided to go out for dinner                   it was raining heavily.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alex did not do very well in class               .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The police had to let her                    because of insufficient evidence.
Câu 9: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .
Câu 10: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We decided            out because because of the bad weather.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’ll have Mary ……… the umbrella to you immediately.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I regret going to his party last night.
Câu 14: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She ate nothing but small pieces of bread and butter.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                   is it from here to the supermarket? – Two kilometres.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There was no alternative for them but to look for a new flat.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The council intends to raise awareness of the effects of traffic pollution on our                                             .
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……… to take a bus.
Câu 26: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 30: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *