Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 67

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 2: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think the computer is such a                                      invention.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 10: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sue has been our next-door neighbour for years;            
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “How do you know this is the right plane?” – “The ticket agent said it would be at ………. “
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 23: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The fruit and vegetables at the Shop Mart are always very fresh because they were shipped in every day from the local farm markets .
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *