Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 69

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 5: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, “John, I’ll show you around my city when you’re here.”
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……… the porter.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let’s go dancing, ……… ?
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *