Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 70

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn’t arrive in time to see her.
Câu 2: Choose the words or phrases which best complete the sentence. Did you accuse Nam of ……….. a plate? Well, I saw him ……… It off the table with his elbow.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……… a camera, I would have taken some pictures.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 10: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 14: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion’s roar.
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 19: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The company has so few money that it cannot operate anymore .
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger’s habitat in wildlife.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can’t get my feet into these shoes.
Câu 23: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he’s pressed for time.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *