Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 73

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have two history books, but         are about American history.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your suggestion is probably the best one……the long run.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won’t find a seat unless he’s got a ticket.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute                               .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *