Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 76

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Scientists say forests are being destroyed by air pollution.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She ate nothing but small pieces of bread and butter.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn’t go to the party because he                     .
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don’t forget to come here in time ,                          ?
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……… you.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *