Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 78

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The instructions from air traffic control were not fully explicit, and                                     .
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was a lovely day yesterday. I wish I………at the seaside then.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world’s recent                                                            disasters.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 21: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……… a camera, I would have taken some pictures.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s………quiet.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alex did not do very well in class               .
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I can dance more ………than my friends.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *