Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 79

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “If a thing isn’t ……… ,” he said, “I can’t give it away.”
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 11: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn’t running now. It must be….order.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “If only I’d learnt to drive,” Roger said.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger’s habitat in wildlife.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I found myself at a loss to understand my closest friend’s words.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Be careful! Don’t do that again,” he said
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 23: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like some more beer?” he asked.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                   is it from here to the supermarket? – Two kilometres.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……… the porter.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *