Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 82

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 20: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. In spite of the heavy rain, all we enjoyed the excursion .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t matter to them which film they go to.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn’t want to let me ……… he was going out.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *