Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 83

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 2: Choose the best sentence made from the cues given. it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The way to get the best out of me is to make me work very hard.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn’t much call for cars with large engines any more.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’ll have Mary ……… the umbrella to you immediately.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 13: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Do you know the boy             at the party last week?
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……… to take a bus.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can’t get my feet into these shoes.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather you wore something more formal to work.
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 30: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *