Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 84

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your house really needs                              .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “How do you know this is the right plane?” – “The ticket agent said it would be at ………. “
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 7: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He survived the operation thanks to skilful surgery.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The creation of nature reserves will help to ensure the             of many endangered species.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 26: Choose the phrase which is closest in meaning to the underlined word. Since I have been ill, my appetite has diminished.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……… its inventor Rudolf Diesel.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *