Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 88

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion’s roar.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 8: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There’s no point in persuading him to do this.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn’t come up to my expectations.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The meeting was put off because of the strike.
Câu 23: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You had better at home until you feel better.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *