Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 89

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided ” Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The police had to let her                    because of insufficient evidence.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After the campaign, a special medal was…….to all people involved.
Câu 13: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She told us to help ourselves to the apples in the basket.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided It’s a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *