Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 90

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 6: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 9: Choose the words or phrases which best complete the sentence. I remember ……… my mother said the grass in the garden needed ………..
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……… are married.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Mr Pike’s passport ……… last month, so he will have to get a new one.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Although he is intelligent, he doesn’t do well at school.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 23: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *