Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 91

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.
Câu 2: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn’t want to let me ……… he was going out.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He survived the operation thanks to skilful surgery.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sue has been our next-door neighbour for years;            
Câu 14: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can’t really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man’s influence.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….
Câu 23: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The instructions from air traffic control were not fully explicit, and                                     .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 28: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Although he is intelligent, he doesn’t do well at school.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *