Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 92

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather you wore something more formal to work.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence.                        his childhood in DALAT, he knew the city well
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……….., he would have been able to pass the exam.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 22: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 29: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *