Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 93

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……… the porter.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him – He never listens.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t matter to them which film they go to.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “If a thing isn’t ……… ,” he said, “I can’t give it away.”
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……… to take a bus.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ………of it at all.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *