Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 98

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 3: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……… succeeding.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided It’s a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. With six children on her hands, she is extremely busy.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, “John, I’ll show you around my city when you’re here.”
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *