Tài Liệu Khác

4301 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính có đáp án

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính có đáp án này gồm 4301 câu hỏi được xây dựng trên cơ sở danh mục Tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức theo Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 của Bộ Nội vụ. Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính này phù hợp với việc ôn thi nâng ngạch công chức từ Cán sự lên Chuyên viên và từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu bộ tài liệu thi trắc nghiệm chuyên viên chính này bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức khác không? Hãy tham khảo nhé!

Giới thiêu về điều kiện thi chuyên viên chính, tiêu chuẩn thi chuyên viên chính

Hiện tại kỳ thi chuyên viên chính mới đây nhất vừa được tổ chức vào năm 2022 và vẫn chưa hướng dẫn cho các năm tiếp sau, do đó mình tạm thời sẽ căn cứ vào Công văn số 2466/BNV-TCCB ngày 10/06/2022 để giới thiệu về điều kiện thi chuyên viên chính (sẽ update nội dung theo từng năm).

Theo đó Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

 • Đơn vị sử dụng công chức có nhu cầu.
 • Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2021; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
 • Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) và có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002).
 • Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV4.
 • Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trước khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên đã có thời gian xếp lương theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước hoặc lương cấp bậc sĩ quan mà thời gian này được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương ở ngạch chuyên viên thì thời gian đó được tính là tương đương với thời gian giữ ngạch chuyên viên để dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.
 • Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 1 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Nội dung, hình thức thi nâng ngạch công chức

Công văn số 2466/BNV-TCCB ngày 10/06/2022, nội dung, hình thức thi nâng ngạch công chức thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, trong đó:

a) Thi trắc nghiệm trên máy tính: Môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ.

b) Thi viết: Môn chuyên môn, nghiệp vụ.

Cụ thể, tại Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP có quy định:

Thi nâng ngạch công chức được thực hiện như sau:

1. Môn kiến thức chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch dự thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định;

c) Thời gian thi: 30 phút.

3. Môn tin học:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi;

c) Thời gian thi: 30 phút.

4. Môn chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Thi viết đề án, thời gian tối đa 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho mỗi bài thi;

b) Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 180 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; thang điểm 100;

c) Đối với nâng ngạch lên ngạch cán sự hoặc tương đương; ngạch chuyên viên hoặc tương đương:

Thi viết, thời gian 120 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; thang điểm 100.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức quyết định thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn tin học và phải thông báo điểm của môn thi cho công chức dự thi được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính có đáp án

Căn cứ xây dựng bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên viên chính

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính được xây dựng dựa trên Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án – Bộ Nội vụ bao gồm các văn bản sau:

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).
 2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).
 3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030.
 8. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 9. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 10. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 11. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 20/7/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 12. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 13. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 14. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 15. Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
 16. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 17. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 18. Quy định 102/QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
 19. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
 20. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
 21. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
 22. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 23. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.
 24. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
 25. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
 26. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 123/2016/NĐ-
 27. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 28. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
 29. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 30. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
 31. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 32. Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP.
 33. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
 34. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 35. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 36. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.
 37. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.
 38. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 –
 39. Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
 40. Nghị quyết số 99/NQ- CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vự
 41. Nghị định số 158/NĐ- CP ngày 22/11/2028 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
 42. Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch công chức (Tài liệu QLNN ngạch chuyên viên theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022)

Các bạn có thể xem chi tiết danh mục tài liệu thi chuyên viên chính qua hình ảnh bên dưới:

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính

Bộ tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính bao gồm 4301 câu hỏi được chia thành 42 file chứa các câu hỏi theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021, các file được bố trí theo các hình như bên dưới:

Lưu ý đối với các tài liệu ôn thi chuyên viên chính trên:

Một số bạn thắc mắc bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính này có dùng để thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên được không thì mình trả lời là hoàn toàn được các bạn nhé vì kiến thức bộ chuyên viên chính này rất rộng bao quát cả các phần của ngạch chuyên viên nên các bạn có thể yên tâm tải về và học.

Giới thiệu về bộ đề thi trắc nghiệm chuyên viên chính

Hiện tại congchuc24h đang trong quá trình hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm chuyên viên chính với khoảng 300 đề thi thử trắc nghiệm chuyên viên chính (nâng ngạch chuyên viên cũng có thể dùng được). Tuy nhiên quá trình này sẽ diễn ra khá lâu (có thể mất vài tháng) nên các bạn có thể tải bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính bên mình về đọc và học bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính này trước rồi sau khi hoàn thiện bộ tài liệu trên các bạn trắc nghiệm trực tiếp trên website bên mình.

Một số bạn hỏi về phần mềm thi trắc nghiệm chuyên viên chính bên mình có không thì có nhé các bạn, đó chính là bộ 300 đề thi trắc nghiệm chuyên viên chính sẽ ra mắt sắp tới.

Cách tải về bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính

Bộ câu hỏi tắc nghiệm chuyên viên chính này được bán trọn bộ với giá 300k/bộ bao gồm các file đã giới thiệu nêu trên.

Bạn nào cần mua lẻ thì ib mình qua email hoặc fanpage để mình báo giá nhé.

Bạn nào muốn mua bộ câu hỏi trắc nghiệm này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Các bạn có thể lựa chọn cả bộ có đáp án và không có đáp án tùy theo yêu cầu của các bạn nhé.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Hy vọng bộ câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính này sẽ hữu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

5 thoughts on “4301 câu hỏi trắc nghiệm thi chuyên viên chính có đáp án

 • mao quốc toản

  ok

  Reply
  • bạn liên hệ qua email giúp mình nhé!

   Reply
 • Nguyễn Minh Thuận

  cho mình xin câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm lớp quản lý nhà nước,gạch chuyên viên.cảm ơn

  Reply
  • Bùi Thị Kim Dinh

   Mình dk bộ câu hỏi cvc với

   Reply
 • Dung

  bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ạ

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *