Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 30

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nội dung thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh bao gồm:




Câu 2: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện?




Câu 3: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân




Câu 4: Theo Điều lệ Đảng, Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ do ban thường vụ triệu tập thường lệ bao lâu một lần?




Câu 5: Trong trường hợp dự thảo quyết định được xem xét, thông qua tại phiên họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì theo trình tự nào dưới đây?



Câu 6: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.



Câu 7: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.



Câu 8: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là ?




Câu 9: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết.




Câu 10: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?




Câu 11: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?



Câu 12: Một trong những tiêu chí bắt buộc cán bộ phải đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?




Câu 13: Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất mấy năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.



Câu 14: Câu 63 Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai quyết định thành lập? Đáp án A




Câu 15: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực thuộc và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận?




Câu 16: Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia?



Câu 17: Câu 67 Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?



Câu 18: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của ai?



Câu 19: Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng uỷ cơ sở



Câu 20: Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?




Câu 21: Một trong những phương hướng của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là:




Câu 22: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?




Câu 23: Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội?




Câu 24: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.




Câu 25: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?




Câu 26: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?



Câu 27: Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?




Câu 28: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ như thế nào với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị?




Câu 29: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?



Câu 30: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì có bao nhiêu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh?




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *