Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 3

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 2: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 3: Bãi bỏ toàn bộ văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 5: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng? Đáp án D
Câu 6: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?
Câu 7: Thẩm quyền tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình ?Câu 8: Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?
Câu 9: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?
Câu 10: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 11: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
Câu 12: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 13: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống
Câu 14: Việc ghi thêm quân hàm, học hàm, học vị trước họ tên người ký đối với văn bản của các đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học do ai quy định?Câu 15: Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức không quá bao nhiêu ngày?
Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hồ sơ thi nâng ngạch công chức bao gồm những tài liệu nào?
Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
Câu 18: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 19: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 20: Thẩm quyền kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 21: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?Câu 22: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 23: Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?
Câu 24: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
Câu 25: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?
Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 27: Chậm nhất là ngày nào, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước về Bộ Tư pháp?
Câu 28: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?
Câu 29: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 30: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?Câu 31: Người cam kết tình nguyện làm việc từ bao nhiêu năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được xét tuyển công chức?
Câu 32: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 33: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày Quốc khánh của nước ta được trình bày như thế nào mới đúng quy định?
Câu 34: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?
Câu 35: Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?Câu 36: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì để xác người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch cần dựa vào nội dung nào?
Câu 37: Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 38: Văn bản nào dưới đây không thuộc đối tượng được kiểm tra?
Câu 39: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Câu 40: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào mấy nội dung?
Câu 41: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 42: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?
Câu 43: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 44: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?Câu 45: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 46: Quy phạm pháp luật là?
Câu 47: Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 48: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án C
Câu 49: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Câu 50: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2:
Câu 51: Thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là?
Câu 52: Văn bản quy phạm pháp luật phải?
Câu 53: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 54: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 55: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)Câu 56: Đến năm bao nhiêu, Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua Hệ thống này đối với các cuộc họp của Ủy ban nhân dân?
Câu 57: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định trái pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành.
Câu 58: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 59: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 60: Câu 90 . Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *