Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 94

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan nào chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước?
Câu 2: Công chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?
Câu 3: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông quaCâu 4: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực khi nào?
Câu 5: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 6: Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 7: Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?
Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được:
Câu 9: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 10: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?Câu 11: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 13: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chọn đáp áp đúng nhất về Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
Câu 14: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định trái pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành.
Câu 15: Câu 3 Chủ tịch UBND không giữ chức vụCâu 16: Thời gian tập sự không được tính vào?Câu 17: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 18: Cán bộ, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng so với quy định đối với những trường hợp nào?
Câu 19: Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức?
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 21: Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là?Câu 22: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc?Câu 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?
Câu 24: Nội dung văn bản được trình bày như thế nào?Câu 25: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 26: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
Câu 27: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
Câu 28: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định là loại văn bản nào?
Câu 29: Thẩm quyền Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 30: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 31: Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ bao nhiêu triệu đồng trở lên?Câu 32: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là?
Câu 33: Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được thực hiện như thế nào?
Câu 34: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm 2030 Tiếp tục giảm bình quân bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025?
Câu 35: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)
Câu 36: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì Hội đồng tuyển dụng công chức gồm có bao nhiêu thành viên?
Câu 37: công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 38: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?Câu 39: Cán bộ, công chức nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực
Câu 40: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực
Câu 41: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 42: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 43: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của? Đáp án A
Câu 44: Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào? Đáp án C
Câu 45: Công chức không có quyền nào dưới đây?
Câu 46: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày. (Luật mới)
Câu 47: Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loại
Câu 48: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
Câu 49: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 50: Cách chức là?
Câu 51: Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được thực hiện như thế nàoCâu 52: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 53: kê khai bổ sung, kê khai hằng năm thực hiện hoàn thành trước thời điểm nào?
Câu 54: Theo Hiến pháp 2013 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch nước như thế nào?
Câu 55: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 56: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 57: Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?
Câu 58: Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp nào dưới đây?
Câu 59: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 60: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư được Chính phủ ban hành vào ngày/tháng/năm nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *