Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 52

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Câu 2: Nghị quyết Đại hội XIII Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm có bao nhiêu đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, bao nhiêu đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết?
Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền Thống nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương
Câu 5: Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào?
Câu 6: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Câu 7: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?Câu 8: Theo Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối tượng góp ý xây dựng Đảng là?
Câu 9: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?Câu 10: Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội?
Câu 11: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?Câu 12: Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì Chi bộ cơ sở họp thường lệ như thế nào?
Câu 13: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 14: Theo quy định của Điều lệ Đảng, Đảng bộ cơ sở họp thường lệ bao lâu một lần?
Câu 15: Báo cáo thẩm tra phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Câu 16: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Kinh phí xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của
Câu 17: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?Câu 18: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?Câu 19: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 20: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 21: Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện không theo nguyên tắc nào?
Câu 22: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền gì sau đây?
Câu 23: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 24: Theo Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó?Câu 25: Quốc hội Phê chuẩn các chức danh trong bộ máy nhà nước nào dưới đây?Câu 26: Đến năm 2015, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 27: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 28: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào?
Câu 29: Việc phát và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do cơ quan nào quy định?
Câu 30: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc giA.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *