Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 42

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 2: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 3: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 4: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021
Câu 5: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Câu 6: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?
Câu 8: Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 9: Văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa bao nhiêu năm một lần?
Câu 10: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 11: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?
Câu 12: Việc quyết định Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương thuộc cơ quan nào ban hành văn bản QPPL?
Câu 13: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?
Câu 14: Thẩm quyền tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình ?Câu 15: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp nào phải được niêm yết?
Câu 16: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 18: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản nào?
Câu 19: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình?
Câu 20: Công chức lãnh đạo, quản lý Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì?
Câu 21: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 22: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 23: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là?
Câu 24: Việc ghi thêm quân hàm, học hàm, học vị trước họ tên người ký đối với văn bản của các đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học do ai quy định?Câu 25: Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 quy định về nội dung gì?
Câu 26: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 27: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 28: Theo Hiến pháp 2013 thì Huyện chia thành?
Câu 29: Một trong những điều kiện để Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch là?Câu 30: cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 31: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 32: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốC.
Câu 33: Quốc hiệu được trình bày bằng?
Câu 34: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:
Câu 35: Đối tượng nào dưới đây thuộc diện luân chuyển?
Câu 36: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?
Câu 37: Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)
Câu 38: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?
Câu 39: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 40: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 41: Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?Câu 42: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 43: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 44: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Thông tư trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành?
Câu 45: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?
Câu 46: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày Quốc khánh của nước ta được trình bày như thế nào mới đúng quy định?
Câu 47: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “Danh mục hồ sơ” là ?
Câu 48: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài sản tham nhũng như thế nào?
Câu 49: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?
Câu 50: công chức cấp xã là?
Câu 51: Thẩm quyền Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giaoCâu 52: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư
Câu 53: Ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản QPPL trong một thời hạn nhất định được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 54: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?
Câu 55: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì để xác người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch cần dựa vào nội dung nào?
Câu 56: Quyết định quy phạm pháp luật của UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân?
Câu 57: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp do cơ quan nào tổ chức?
Câu 58: Câu 59, Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Câu 59: Hiến pháp được thông qua khi?
Câu 60: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được sử dụng như thế nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *