Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 214

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức?
Câu 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 5: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 6: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 8: Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức không quá bao nhiêu tuổi thì được cử đi đào tạo sau đại học?
Câu 9: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của bộ máy hành chính nhà nước?
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 12: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?
Câu 13: Việc tổ chức quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế; thực hiện công tác thống kê thuế và chế độ báo cáo tài chính theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 14: Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 15: Quyết định bầu thủ tướng chính phủ, tổng kiểm toán nhà nước là nhiệm vụ của:
Câu 16: Đoàn thể chính trị – xã hội nào được thành lập sớm nhất?
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 18: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải thể, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 19: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 20: Một trong những chức năng của Quốc hội:
Câu 21: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 22: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ – công chức phải:
Câu 23: Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc in, quản lý, sử dụng, hoá đơn, ấn chỉ thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 24: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 25: Tổ chức thu phí, lệ phí và các tổ chức khác không do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp giải quyết là nhiệm vụ của:
Câu 26: Trong cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cơ quan lãnh đạo nào mà cấp uỷ cùng cấp không lập đảng đoàn?
Câu 27: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 29: Thực hiện các thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là nhiệm vụ của:
Câu 30: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *