Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức Sở Tài chính đủ 2 vòng có đáp án

Bộ tài liệu ôn thi công chức Sở Tài chính đủ 2 vòng có đáp án bao gồm đầy đủ các câu hỏi vòng 1 và vòng 2 đã được cập nhật luật mới nhất. Bộ tài liệu ôn thi công chức Sở Tài chính này được biên soạn, tổng hợp từ rất nhiều danh mục tài liệu tham khảo của nhiều tỉnh nên bộ câu hỏi sẽ rất đa dạng về các văn bản cho các bạn lựa chọn bộ câu hỏi phù hợp với các bạn.

Hơn thế nữa, đây cũng là bộ tài liệu ôn thi công chức nhóm nghành tài chính để các bạn ôn thi công chức nhóm ngành tài chính đối với các tỉnh có danh mục tài liệu theo nhóm ngành. Do đó trong bộ tài liệu này mình sẽ dùng 2 cụm từ tài liệu ôn thi công chức Sở Tài chínhtài liệu ôn thi công chức ngành tài chính là các cụm từ có ý nghĩa tương tự nhau.

Khoan đã, trước khi xem chi tiết bộ tài liệu, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức khác trên website tại link trên nhé!

Bộ tài liệu thi công chức Sở Tài chính vòng 1

Bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính vòng 1 bao gồm 03 môn: Kiến thức chung, tiếng anh B1 và tin học (nếu có). Các bạn tham khảo bài viết bên dưới về từng môn.

Tài liệu công chức Sở Tài chính môn kiến thức chung

Đối với môn kiến thức chung, đa số là 70% là nằm ở các luật như Luật Hiến pháp, luật cán bộ công chức …, 30% còn lại thường rơi vào cơ cấu tổ chức, đá đưa qua một số vấn đề về chuyên ngành.

Bộ tài liệu ôn thi công chức nhóm ngành tài chính môn kiến thức chung bao gồm 4 chuyên đề trong đó:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

 • Hiến pháp năm 2013
 • Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
 • Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019
 • Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
 • Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 • Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
 • Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
 • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 • Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ
 • Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

 • Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
 • Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
 • Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016
 • Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
 • Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
 • Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(Ngoài ra, nếu tại tỉnh các bạn có danh mục tài liệu tham khảo, các bạn có thể đặt hàng bên mình soạn thảo riêng bộ tài liệu ôn thi kiến thức chung của tỉnh bạn nhé).

Tài liệu ôn thi công chức Sở Tài chính môn tiếng anh

Đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh

Tài liệu công chức Sở Tài chính vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức ngành tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật kế toán

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật kế toán được xây dựng từ các văn bản sau, mỗi văn bản luật dưới đây là một bộ riêng các câu hỏi (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (vẫn còn hiệu lực)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức nhóm nghành tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Ngân sách

Bộ câu hỏi liên quan đến Luật ngân sách trong bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính sẽ bao gồm các văn bản sau (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số Nghị định số 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Luật Ngân sách, Thông tư số 81/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 342/2016/TT-BTC (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước. (Thông tư 90/2018/TT-BTC  ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo :

Tài liệu ôn thi công chức ngành tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng tài sản công

Tài liệu ôn thi công chức sở tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng tài sản công sẽ bao gồm các văn bản sau:

 • Luật quản lý sử dụng tài sản công 15/2017/QH14. (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 • Thông tư 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đã cập nhật Thông tư 48/2023/TT-BTC)

Một vài hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức nhóm ngành tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật giá

Tài liệu ôn thi công chức nhóm ngành tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật giá gồm các văn bản sau:

 • Luật giá 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 (đã cập nhật Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Giá do Văn phòng Chính phủ ban hành)

Một số hình ảnh tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức sở tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Đầu Tư công

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Đầu Tư công được xây dựng từ các văn bản sau, mỗi văn bản luật dưới đây là một bộ riêng các câu hỏi (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 (đã được cập nhật Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật Đầu tư công ngày 25/01/2022)
 • Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước được xây dựng từ các văn bản sau:

 • Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội
 • Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
 • Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

Tài liệu ôn thi công chức Sở Tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật, Nghị định, Thông tư, tài liệu tổng hợp khác

Trong bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính lần này, ngoài các câu hỏi liên quan đến các luật chính trên, mình cũng sẽ chuẩn bị các Bộ câu hỏi liên quan đến Luật, Nghị định, Thông tư khác sẽ bao gồm các văn bản sau:

 • Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công. (vẫn còn hiêu lực)
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách

Một vài hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Cách tải về bộ tài liệu thi công chức sở tài chính

Do danh mục tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành tài chính sẽ là khác nhau tại từng cơ quan quan tuyển dụng do đó mình sẽ không để giá cố định bộ tài liệu mà các bạn chọn các tài liệu cần thiết rồi sau đó ib mình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc qua fanpage facebook: facebook.com/congchuc24h để được báo giá cụ thể nhé.

Ngoài ra, nếu bạn còn yêu cầu thêm các tài liệu khác nữa mà trong bộ tài liệu ôn thi công chức nhóm ngành tài chính này chưa có thì bạn có thể ib bên mình để cung cấp đủ cho các bạn nhé!

Sau khi bạn đã ib mình và được báo giá cụ thể theo yêu cầu của các bạn đối với bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính này, các bạn chuyển khoản qua tài khoản bên dưới nhé:

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính sẽ hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *