Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 53

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. With six children on her hands, she is extremely busy.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I was very impressed by her excellent performance.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There’s no point in persuading him to do this.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She told us to help ourselves to the apples in the basket.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he’s pressed for time.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alex did not do very well in class               .
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the best sentence made from the cues given. it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *