Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng vòng 2

Congchuc24h.com tiếp tục chia sẻ cho các bạn bộ “Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng”. Bộ tài liệu dưới đây tập hợp toàn bộ đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã. Hy vọng đây sẽ là bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính này có ích cho các bạn!

Khoan đã, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức xã phường tại link này nhé.

Giới thiệu bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn. Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính mà mình có được (tại lần chia sẻ tiếp theo chia sẻ cho lần lượt các chuyên ngành khác). Bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính bao gồm các bộ tài liệu sau:

Bộ 100 câu hỏi ôn thi công chức địa chính xã có đáp án đầy đủ và chi tiết (còn hiệu lực)

Bộ câu hỏi thi công chức địa chính cấp xã bao gồm 101 câu hỏi chuyên về lĩnh vực địa chính cấp xã được biên soạn từ các văn bản sau:

 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (còn hiệu lực)
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai (còn hiệu lực)
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (còn hiệu lực)
 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 • Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 • Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 • Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 • Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ ban hành
 • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 • Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngoài ra, để tìm hiểu kỹ và chuyên sâu hơn, các bạn có thể tham khảo thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm luật đất đai với 196 câu hỏi tổng hợp từ các chương của luật

Một số hình ảnh bộ câu hỏi thi công chức địa chính cấp xã các bạn có thể tham khảo:

Bộ 08 câu hỏi ôn thi công chức địa chính xã phần liên hệ thực tế (update thường xuyên)

Các câu hỏi liên hệ thực tế theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã

Đề cương chung công chức cấp xã địa chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường

Bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Danh mục Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính

PHẦN A. Văn bản tham khảo Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

1.       Luật Đất đai năm 2013

2.       Luật Bảo vệ môi trường 2014

3.       Luật Xây dựng năm 2014

4.       Nghị định 112/2011/ NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

5.       Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

6.       Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

7.       Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

8.       Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/20 i 4 của Chính phủ

9.       Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỳ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

10.     Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuân cụ thể, nhiệm vụ và tuyến dụng công chức xã, phường, thị trấn

11.     Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dần về cấp phép xây dựng

12.     Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh

Danh mục tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính

PHẦN B. Tài liệu ôn tập Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Thí sinh ôn tập theo nội dung tài liệu sau đây:

L TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ

1. Chức trách, tiêu chuẩn

1.1.    Chức trách Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Theo Điều 1, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuân cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) làm công tác chuyên môn thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp xã thục hiện chức năng quản lý nhà nước vê lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uy ban nhân dân câp xã giao.

1.2.    Tiêu chuẩn chung Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Theo khoản 1, Điều 3, Nghị định 112/2011/ NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, công chức Địa chính- xây dựng cấp xã có tiêu chuẩn chung như các công chức chuyên môn khác, là:

a)       Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b)       Có nàng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c)       Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe đe hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d)       Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

1.3.    Tiêu chuẩn cụ thể Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 201! của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a)       Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b)       Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c)       Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

d)       Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

đ) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu sổ phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

e)       Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đổi với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

1.4.    Nhiệm vụ của công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối vói phưòng, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp -xây dựng và môi trường (đối với xã)

–        Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã, phường, thị trấn.

–        Giúp Ủyban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chinh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

–        Thẩm tra, lập văn bản để Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chửng nhạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và to chức thực hiện quyết định đó.

–        Thu thập tài liệu sổ liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

–        Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

–        Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sỗ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất tại trụ sờ Uỷ ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới…

–        Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỳ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

–        Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã xử lý.

–        Phổi hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

–        Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

…………..

Các bạn có thể tìm hiêu tiếp bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính từ một vài ảnh bên dưới nhé.

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã (địa chính – xây dựng – môi trường)

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã – Lĩnh vực đất đai

Chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Chuyên sâu nghiệp vụ giám sát quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã – Lĩnh vực xây dựng

Chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên sâu kỹ năng Quản lý trật tự xây dựng

CHUYÊN ĐỀ 1. KỸ NĂNG THANH TRA, KIỂM TRA TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

 1. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã
  1.1. Thanh tra, kiểm tra TTXD trên địa bàn xã
  1.2. Nội dung hoạt động kiểm tra, thanh tra trật tự xây dựng trên địa bàn
 2. Một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã
  2.1. Quản lý đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng
  2.2. Quản lý đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng
 3. Cơ cấu tổ chức của thanh Bộ Xây dựng
  3.1.Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Xây dựng
  3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng
  3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
  3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập
  3.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành
 4. Kỹ năng tiến hành thanh tra kiểm tra
  4.1. Xác định đối tượng thanh tra
  4.2. Cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng
  4.3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng
  4.4. Hoạt động thanh tra ngành xây dựng
  4.5. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra
  4.6. Thời hạn thanh tra
  4.7. Trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra ngành Xây dựng
  4.8. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra
 5. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Đề cương môn chuyên ngành địa chính cấp xã – Lĩnh vực môi trường

Chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức địa chính

Bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính này được bán với giá 200k/bộ tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Chúc các ôn thi tốt.

One thought on “Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng vòng 2

 • Tháng Một 8, 2022 at 8:20 sáng
  Permalink

  mình muốn bạn gửi cho mình de thi cong chức nghành địa chính xây dựng
  và bên thanh tra sở lao động
  sdt : 0918004575

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *