Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Congchuc24h.com tiếp tục chia sẻ cho các bạn bộ “Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng”. Bộ tài liệu lần này là đề cương ôn thi công chức xã ngành xây dựng địa chính. Hy vọng đây sẽ là bộ tài liệu có ích cho các bạn!

Giới thiệu bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức xã phường tại link này nhé.

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn. Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính mà mình có được (tại lần chia sẻ tiếp theo chia sẻ cho lần lượt các chuyên ngành khác).

Bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính được chia sẻ miễn phí với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Danh mục Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính

PHẦN A. Văn bản tham khảo Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

1.       Luật Đất đai năm 2013

2.       Luật Bảo vệ môi trường 2014

3.       Luật Xây dựng năm 2014

4.       Nghị định 112/2011/ NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

5.       Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

6.       Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

7.       Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

8.       Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/20 i 4 của Chính phủ

9.       Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỳ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

10.     Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuân cụ thể, nhiệm vụ và tuyến dụng công chức xã, phường, thị trấn

11.     Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dần về cấp phép xây dựng

12.     Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh

Danh mục tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính

PHẦN B. Tài liệu ôn tập Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Thí sinh ôn tập theo nội dung tài liệu sau đây:

L TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ

1. Chức trách, tiêu chuẩn

1.1.    Chức trách Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Theo Điều 1, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuân cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) làm công tác chuyên môn thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp xã thục hiện chức năng quản lý nhà nước vê lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uy ban nhân dân câp xã giao.

1.2.    Tiêu chuẩn chung Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Theo khoản 1, Điều 3, Nghị định 112/2011/ NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, công chức Địa chính- xây dựng cấp xã có tiêu chuẩn chung như các công chức chuyên môn khác, là:

a)       Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b)       Có nàng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c)       Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe đe hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d)       Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

1.3.    Tiêu chuẩn cụ thể Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 201! của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

a)       Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

b)       Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

c)       Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

d)       Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

đ) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu sổ phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

e)       Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đổi với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

1.4.    Nhiệm vụ của công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối vói phưòng, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp -xây dựng và môi trường (đối với xã)

–        Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã, phường, thị trấn.

–        Giúp Ủyban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chinh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

–        Thẩm tra, lập văn bản để Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chửng nhạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và to chức thực hiện quyết định đó.

–        Thu thập tài liệu sổ liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

–        Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

–        Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sỗ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất tại trụ sờ Uỷ ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới…

–        Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỳ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

–        Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã xử lý.

–        Phổi hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

–        Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính xây dựng

…………..

Các bạn có thể tìm hiêu tiếp bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính từ một vài ảnh bên dưới nhé.

Cách tải về bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính

Bộ bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính này được bán với giá 50k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ Tài liệu công chức cấp xã ngành địa chính sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Chúc các ôn thi tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *