Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 56

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?Câu 2: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP Đến năm bao nhiêu tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình tổng thể.
Câu 3: Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?
Câu 4: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
Câu 5: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu. HĐND?
Câu 6: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp
Câu 7: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “Văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức” là
Câu 8: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì Hội đồng tuyển dụng công chức gồm có bao nhiêu thành viên?
Câu 9: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 10: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nào dưới đây?
Câu 11: Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019; ngoài các nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?
Câu 12: Thời hạn biệt phái công chức không quá bao nhiêu năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành?
Câu 13: Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được thực hiện như thế nàoCâu 14: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 15: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức là
Câu 16: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 17: Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 18: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?
Câu 19: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 20: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày. (Luật mới)
Câu 21: Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?Câu 22: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm mấy bước ?
Câu 23: Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào?
Câu 24: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 25: Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên?
Câu 26: Thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
Câu 27: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 28: Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 29: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức quyết định thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn nào?Câu 30: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.
Câu 31: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em là:
Câu 32: Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là?Câu 33: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?
Câu 34: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?
Câu 35: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc?Câu 36: Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức?
Câu 37: Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi như thế nào?Câu 38: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 39: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 40: “Văn bản hành chính” là?Câu 41: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 42: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 43: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Công chức cấp xã do cấp nào quản lý?
Câu 44: Trường hợp văn bản được ban hành có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm, cụm từ, từ của các văn bản khác thì ?
Câu 45: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?
Câu 46: Câu 31 Thẩm quyền quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến?
Câu 47: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 48: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)
Câu 49: Câu 52 Nơi nhận văn bản gồm?
Câu 50: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 51: Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi nào?Câu 52: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân như thế nào?Câu 53: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
Câu 54: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề nào?
Câu 55: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 56: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 57: Bãi nhiệm là? .
Câu 58: Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 59: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn?Câu 60: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *