Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn vòng 2

Congchuc24h.Com giới thiệu bộ Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn cập nhật luật mới nhất. Đây là bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành tài chính kế toán vòng 2 đầy đủ nhất.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về bộ tài liệu này bạn có biết rằng còn rất nhiều tài liệu ôn thi công chức cấp xã các ngành khác không? Hãy tham khảo nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành tài chính kế toán đầy đủ nhất mà mình có được.

Bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã được chia làm 04 phần:

 • Phần 1: Các câu hỏi liên quan đến Luật kế toán. Đây là các câu hỏi được biên soạn từ Luật kế toán số 88/2015/QH13, Nghị định và Thông tư có liên quan; Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp và các bài tập thực hành kèm theo.
 • Phần 2: Các câu hỏi liên quan đến Luật Ngân sách. Đây là các câu hỏi được biên soạn từ Luật Ngân sách 83/2015/QH13, Nghị định và Thông tư có liên quan
 • Phần 3: Bộ 56 câu hỏi ôn thi công chức kế toán xã tham khảo
 • Phần 4: Bộ tài liệu kèm theo khi mua bộ tài liệu ôn thi công chức xã: Đề cương và các văn bản tập huấn nghiệp vụ kế toán cấp xã.
 • Phần 5: Một số câu hỏi liên hệ

Phần 1: Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật kế toán

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật kế toán được xây dựng từ các văn bản sau, mỗi văn bản luật dưới đây là một bộ riêng các câu hỏi (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (vẫn còn hiệu lực)
 • Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp và các bài tập thực hành kèm theo.

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Phần 2: Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Ngân sách

Bộ câu hỏi liên quan đến Luật ngân sách trong bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán cấp xã sẽ bao gồm các văn bản sau (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số Nghị định số 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Luật Ngân sách, Thông tư số 81/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 342/2016/TT-BTC (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách (vẫn còn hiệu lực) – 07 câu hỏi
 • Thông tư 344/2016/TT-BTC quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (vẫn còn hiệu lực) – 10 câu hỏi
 • Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo :

Phần 3: Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ các 56 câu hỏi

Đây là bộ câu hỏi tổng hợp thực chiến cũng rất hay được tổng hợp từ rất nhiều văn bản chuyên ngành bao gồm 56 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán

 • Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
 • Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
 • Luật Kế toán năm 2015
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
 • Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ
 • Thông tư 70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
 • Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Như vậy, các bạn có thể thấy bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã đã cập nhật rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật bao quát hầu hết nội dung ôn thi của các bạn.

Phần 4: Bộ tài liệu thi công chức kế toán cấp xã – Các bộ câu hỏi khác

Các bộ câu hỏi khác bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực sau:

 • Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
 • Các văn bản khác khi có yêu cầu thêm.

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Phần 5: Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Các tài liệu tặng kèm theo

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Đề cương ôn thi công chức kế toán cấp xã

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Tài liệu chuyên sâu về kế toán

Nội dung của tài liệu ôn thi công chức kế toán xã nhằm cung cấp kỹ năng chuyên sâu về tài chính kế toán ở xã, cung cấp hướng mở về nhận thức cho công chức xã biết tư duy về phương pháp chuẩn bị tự đào tạo trong việc tìm kiếm thông tin kinh tế tài chính.

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã này bao gồm 185 trang.

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Tài liệu chuyên sâu về tài chính ngân sách xã

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH XÃ 1

 1. Khái quát về quản lý tài chính, ngân sách xã
  1.1. Ngân sách xã trong hệ thống NSNN Việt Nam
  1.2. Mục tiêu quản lý tài chính, ngân sách xã
  1.3. Nguyên tắc quản lý ngân sách xã
 2. Pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách xã
  2.1. Luật NSNN
  2.1.1. Quy định chung về Quản lý NSNN
  2.1.2. Quy định về Quản lý Ngân sách xã
  2.1.2.1. Phạm vi và phân cấp thu, chi ngân sách xã:
  2.1.2.2. Nguyên tắc quản lý ngân sách xã
  2.1.3. Quản lý hoạt động tài chính khác của xã
  2.1.3.1. Quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách xã
  2.1.3.2. Tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã:
  2.1.3.3. Các hoạt động tài chính của thôn, bản
  2.2.3.4. Các hoạt động tài chính khác của xã
  2.2. Luật Đầu tư công
  2.3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 3. Những quy định mới trong quản lý tài chính, ngân sách xã
  3.1. Bối cảnh sửa đổi các văn bản về quản lý NSNN
  3.2. Những điểm mới trong quản lý NS xã
  CHUYÊN ĐỀ 2: LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GẮN VỚI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI XÃ
 4. Quan điểm và yêu cầu gắn kết nguồn lực tài chính trong thực hiện KH PTKTXH địa phương
  1.1. Tổng quan về nguồn lực và nguồn lực tài chính
  1.2. Yêu cầu gắn kết nguồn lực tài chính với kế hoạch PT KTXH của xã
 5. Lập dự toán ngân sách gắn với KH PT KTXH xã
  2.1. Phương pháp chung lập dự toán ngân sách hàng năm
  2.1.1. Căn cứ lập dự toán thu ngân sách xã
  2.1.2. Các yêu cầu khi lập dự toán ngân sách xã:
  2.1.3. Quy trình lập dự toán ngân sách xã:
  2.2. Kỹ năng lập dự toán thu NSX
  2.3. Kỹ năng lập dự toán chi NSX
  2.3.1. Chi đầu tư ngân sách xã
  2.3.2. Chi thường xuyên ngân sách xã
  2.3.3. Tổng chi ngân sách xã
  2.4. Xác định nhu cầu nguồn lực tài chính xã năm kế hoạch
  2.5. Xác định khả năng nguồn lực tài chính
  2.6. Cân đối nguồn lực tài chính
  2.7. Xác định thiếu hụt nguồn lực tài chính
  CHUYÊN ĐỀ 3: KỸ NĂNG CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ
 6. Chấp hành dự toán ngân sách
  1.1. Chấp hành dự toán thu NSX
  1.1.1. Nguyên tắc chung
  1.1.2. Tổ chức thu ngân sách
  1.1.3. Khai thác nguồn thu NSX
  1.2. Chấp hành dự toán chi NSX
  1.2.1. Kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước
  1.2.2. Sử dụng dự phòng ngân sách, bổ sung trong năm và nguồn tăng thu ngân sách hàng năm:
  1.2.3. Quản lý chi hành chính được giao chế độ tự chủ:
 7. Quyết toán ngân sách
  2.1. Khóa sổ cuối năm:
  2.2. Chỉnh lý quyết toán ngân sách xã:
  2.3. Xác định chuyển nguồn và xử lý kết dư ngân sách xã:
  2.4. Quyết toán ngân sách xã:
  2.5. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc xây dựng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trình HĐND xã phê chuẩn:

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã chuyên sâu phần tài chính ngân sách xã bao gồm 122 trang.

Phần 6: Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ câu hỏi liên hệ

Một số câu hỏi liên hệ tổng quát nhất, dễ vào nhất cho các bạn tham khao

Cách tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán

Do danh mục tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán tài chính sẽ là khác nhau tại từng cơ quan quan tuyển dụng do đó mình sẽ không để giá cố định bộ tài liệu mà các bạn chọn các tài liệu cần thiết rồi sau đó ib mình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc qua fanpage facebook: facebook.com/congchuc24h để được báo giá cụ thể nhé.

Ngoài ra, nếu bạn còn yêu cầu thêm các tài liệu khác nữa mà trong bộ tài liệu ôn thi công chức tài chính kế toán xã này chưa có thì bạn có thể ib bên mình để cung cấp đủ cho các bạn nhé!

Sau khi bạn đã ib mình và được báo giá cụ thể theo yêu cầu của các bạn đối với bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã này, các bạn chuyển khoản qua tài khoản bên dưới nhé:

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành kế toán tài chính này sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

23 thoughts on “Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn vòng 2

 • Phan Quang Vũ

  Tôi muốn mua tài liệu, xin hãy liên hệ 0917740080

  Reply
  • Phan Hưong Quỳnh

   tôi muon mua tài liêu, giá bao nhiêu

   Reply
   • Giá 50k bạn nhé, bạn thanh toán qua tài khoản cuối bài, xong ib lại cho mình nhé

    Reply
    • Phan Hưong Quỳnh

     cho minh sdt de ck xong lien lac cho de

     Reply
 • Phan Hưong Quỳnh

  xin lieen heej theo sdt 0949926689 giup e dc k a

  Reply
 • Cho hỏi làm sao để liên hệ với bạn

  Reply
  • Bạn liên hệ qua email hoặc fanpage giúp mình nhé

   Reply
  • Hoàng Mai

   Tai lieu

   Reply
   • bạn liên hệ qua email hoặc fanpage bạn nhé

    Reply
 • An

  Mình muốn mua tài liệu . Liên hệ Mail với mình nha

  Reply
 • DƯƠNG HIỂN THƯƠNG

  MÌNH MUỐN MUA TÀI LIỆU

  Reply
 • ngô thị sao mai

  MÌnh muốn mua tài liệu, có thể cho mình sdt để làm việc trực tiếp ko

  Reply
 • Nguyễn Lí

  Xin chào ạ! Mình muốn mua tài liệu ạ
  Vui lòng liên hệ sớm giúp mình nhé

  Reply
 • Nguyệt

  Xin chào! Mình muốn muốn mua tài liệu
  Liên hệ lại sớm giúp mình ạ!

  Reply
 • thắm

  Xin chào, Mình muốn mua bộ tài liệu này. 0989219962

  Reply
 • Thắm

  Tôi muốn mua bộ tài liệu này 0989219962,liên hệ giúp mình với ak

  Reply
 • thắm

  tôi muốn mua bộ tài liệu này. xin liên hệ gấp giúp mình với ak 0989219962

  Reply
 • Chi

  xin chào, mình muốn mua tài liệu này. Vui lòng liên hệ với mình sớm ạ.

  Reply
 • Trang

  Bộ tài liệu

  Reply
  • bạn liên hệ qua email hoặc fanpage giúp mình nhé

   Reply
 • Hoa Hoa

  tài liệu kế toán

  Reply
  • bạn liên hệ qua email giúp mình nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *