Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn vòng 2

Congchuc24h.Com giới thiệu bộ Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn cập nhật luật mới nhất. Đây là bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành tài chính kế toán vòng 2 đầy đủ nhất.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành tài chính kế toán đầy đủ nhất mà mình có được (tại lần chia sẻ tiếp theo chia sẻ cho lần lượt các chuyên ngành khác).

Bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã được chia làm 03 phần:

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ các câu hỏi ôn thi

Bộ câu hỏi ôn thi công chức kế toán xã, phường, thị trấn bao gồm 06 phần:

 • Phần 1: Các câu hỏi liên quan đến Luật kế toán. Đây là các câu hỏi được biên soạn từ Luật kế toán số 88/2015/QH13 và một số câu Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.
 • Phần 2: Các câu hỏi liên quan đến Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Phần 3: Các câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
 • Phần 4: Các câu hỏi liên quan đến Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách.
 • Phần 5: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp và các bài tập thực hành kèm theo.

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu liệu ôn thi công chức kế toán xã – Bộ câu hỏi ôn thi qua các hình ảnh bên dưới, các ảnh được sắp xếp thứ tự theo từng phần đã giới thiệu bên trên:

 • Phần 6: Câu hỏi và đáp án Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Tài chính – Kế toán (mới cập nhật). Đây là bộ câu hỏi tổng hợp thực chiến được tổng hợp từ rất nhiều văn bản chuyên ngành bao gồm 56 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán
  • Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
  • Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
  • Luật Kế toán năm 2015
  • Nghị định 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
  • Thông tư 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước.
  • Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  • Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ – Thông tư 70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Như vậy, các bạn có thể thấy bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã đã cập nhật rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật bao quát hầu hết nội dung ôn thi của các bạn.

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần đề cương

Phần A: Các văn bản tham khảo

Phần B. Tài liệu ôn tập

Thí sinh ôn tập theo tài liệu sau đây:

1. CHỨC TRÁCH, TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ

1.1. Chức trách

Theo Điều 1, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, “Công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) làm công tác chuyên môn thuộc biên chế của UBND cấp xã, có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao”;

….

1.2. Tiêu chuẩn chung

Theo khoản 1, Điều 3, Nghị định 112/2011/ NĐ-CP ngày 05/12/20111 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, công chức Tài chính- kế toán cấp xã có tiêu chuẩn chung như các công chức chuyên môn khác, là:

– Hiểu biết về lý luận chinh trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

….

+ Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thấm quyền phê duyệt; khả năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán, quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

….

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần tài liệu chuyên sâu về kế toán

Nội dung của tài liệu ôn thi công chức kế toán xã nhằm cung cấp kỹ năng chuyên sâu về tài chính kế toán ở xã, cung cấp hướng mở về nhận thức cho công chức xã biết tư duy về phương pháp chuẩn bị tự đào tạo trong việc tìm kiếm thông tin kinh tế tài chính; trên cơ sở đó tạo ra sự chuyển biến trong quản lý ở lĩnh vực mình đảm nhiệm khi mô hình nông thôn mới hình thành và phát triển cao hơn theo hướng hiện đại trong tương lai theo từng giai đoạn với các cơ chế, chính sách mới ra đời.

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã này bao gồm 185 trang.

Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần tài liệu chuyên sâu về tài chính ngân sách xã

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH XÃ 1

 1. Khái quát về quản lý tài chính, ngân sách xã
  1.1. Ngân sách xã trong hệ thống NSNN Việt Nam
  1.2. Mục tiêu quản lý tài chính, ngân sách xã
  1.3. Nguyên tắc quản lý ngân sách xã
 2. Pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách xã
  2.1. Luật NSNN
  2.1.1. Quy định chung về Quản lý NSNN
  2.1.2. Quy định về Quản lý Ngân sách xã
  2.1.2.1. Phạm vi và phân cấp thu, chi ngân sách xã:
  2.1.2.2. Nguyên tắc quản lý ngân sách xã
  2.1.3. Quản lý hoạt động tài chính khác của xã
  2.1.3.1. Quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách xã
  2.1.3.2. Tài chính các hoạt động sự nghiệp của xã:
  2.1.3.3. Các hoạt động tài chính của thôn, bản
  2.2.3.4. Các hoạt động tài chính khác của xã
  2.2. Luật Đầu tư công
  2.3. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 3. Những quy định mới trong quản lý tài chính, ngân sách xã
  3.1. Bối cảnh sửa đổi các văn bản về quản lý NSNN
  3.2. Những điểm mới trong quản lý NS xã
  CHUYÊN ĐỀ 2: LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GẮN VỚI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI XÃ
 4. Quan điểm và yêu cầu gắn kết nguồn lực tài chính trong thực hiện KH PTKTXH địa phương
  1.1. Tổng quan về nguồn lực và nguồn lực tài chính
  1.2. Yêu cầu gắn kết nguồn lực tài chính với kế hoạch PT KTXH của xã
 5. Lập dự toán ngân sách gắn với KH PT KTXH xã
  2.1. Phương pháp chung lập dự toán ngân sách hàng năm
  2.1.1. Căn cứ lập dự toán thu ngân sách xã
  2.1.2. Các yêu cầu khi lập dự toán ngân sách xã:
  2.1.3. Quy trình lập dự toán ngân sách xã:
  2.2. Kỹ năng lập dự toán thu NSX
  2.3. Kỹ năng lập dự toán chi NSX
  2.3.1. Chi đầu tư ngân sách xã
  2.3.2. Chi thường xuyên ngân sách xã
  2.3.3. Tổng chi ngân sách xã
  2.4. Xác định nhu cầu nguồn lực tài chính xã năm kế hoạch
  2.5. Xác định khả năng nguồn lực tài chính
  2.6. Cân đối nguồn lực tài chính
  2.7. Xác định thiếu hụt nguồn lực tài chính
  CHUYÊN ĐỀ 3: KỸ NĂNG CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ
 6. Chấp hành dự toán ngân sách
  1.1. Chấp hành dự toán thu NSX
  1.1.1. Nguyên tắc chung
  1.1.2. Tổ chức thu ngân sách
  1.1.3. Khai thác nguồn thu NSX
  1.2. Chấp hành dự toán chi NSX
  1.2.1. Kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước
  1.2.2. Sử dụng dự phòng ngân sách, bổ sung trong năm và nguồn tăng thu ngân sách hàng năm:
  1.2.3. Quản lý chi hành chính được giao chế độ tự chủ:
 7. Quyết toán ngân sách
  2.1. Khóa sổ cuối năm:
  2.2. Chỉnh lý quyết toán ngân sách xã:
  2.3. Xác định chuyển nguồn và xử lý kết dư ngân sách xã:
  2.4. Quyết toán ngân sách xã:
  2.5. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc xây dựng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trình HĐND xã phê chuẩn:

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán xã chuyên sâu phần tài chính ngân sách xã bao gồm 122 trang.

Cách tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán

Bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã chuyên ngành kế toán tài chính được bán với giá 250k/bộ bao gồm 4 tài liệu đã giới thiệu phần trên:

 • Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần đề cương
 • Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần tài liệu chuyên sâu về kế toán
 • Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần tài liệu chuyên sâu về tài chính ngân sách xã
 • Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã – Phần câu hỏi ôn thi

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành kế toán tài chính này sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

17 thoughts on “Tài liệu ôn thi công chức kế toán xã phường thị trấn vòng 2

 • Tháng Mười 19, 2021 at 5:50 sáng
  Permalink

  Tôi muốn mua tài liệu, xin hãy liên hệ 0917740080

  Reply
  • Tháng Mười Một 27, 2021 at 2:38 chiều
   Permalink

   tôi muon mua tài liêu, giá bao nhiêu

   Reply
   • Tháng Mười Một 27, 2021 at 7:57 chiều
    Permalink

    Giá 50k bạn nhé, bạn thanh toán qua tài khoản cuối bài, xong ib lại cho mình nhé

    Reply
    • Tháng Mười Một 29, 2021 at 9:39 chiều
     Permalink

     cho minh sdt de ck xong lien lac cho de

     Reply
 • Tháng Mười Một 29, 2021 at 9:44 chiều
  Permalink

  xin lieen heej theo sdt 0949926689 giup e dc k a

  Reply
 • Tháng Mười Hai 10, 2021 at 9:52 sáng
  Permalink

  Cho hỏi làm sao để liên hệ với bạn

  Reply
  • Tháng Mười Hai 10, 2021 at 2:37 chiều
   Permalink

   Bạn liên hệ qua email hoặc fanpage giúp mình nhé

   Reply
 • Tháng Một 21, 2022 at 10:30 sáng
  Permalink

  Mình muốn mua tài liệu . Liên hệ Mail với mình nha

  Reply
 • Tháng Hai 8, 2022 at 10:50 sáng
  Permalink

  MÌNH MUỐN MUA TÀI LIỆU

  Reply
  • Tháng Hai 8, 2022 at 11:27 sáng
   Permalink

   Bạn check mail giúp mình nhé

   Reply
 • Tháng Ba 27, 2022 at 3:26 sáng
  Permalink

  MÌnh muốn mua tài liệu, có thể cho mình sdt để làm việc trực tiếp ko

  Reply
 • Tháng Tư 13, 2022 at 5:54 chiều
  Permalink

  Xin chào ạ! Mình muốn mua tài liệu ạ
  Vui lòng liên hệ sớm giúp mình nhé

  Reply
 • Tháng Tư 19, 2022 at 1:07 chiều
  Permalink

  Xin chào! Mình muốn muốn mua tài liệu
  Liên hệ lại sớm giúp mình ạ!

  Reply
 • Tháng Mười 16, 2022 at 4:13 chiều
  Permalink

  Xin chào, Mình muốn mua bộ tài liệu này. 0989219962

  Reply
 • Tháng Mười 26, 2022 at 8:24 sáng
  Permalink

  Tôi muốn mua bộ tài liệu này 0989219962,liên hệ giúp mình với ak

  Reply
 • Tháng Mười 26, 2022 at 8:31 sáng
  Permalink

  tôi muốn mua bộ tài liệu này. xin liên hệ gấp giúp mình với ak 0989219962

  Reply
 • Tháng Mười Hai 11, 2022 at 7:11 chiều
  Permalink

  xin chào, mình muốn mua tài liệu này. Vui lòng liên hệ với mình sớm ạ.

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *