Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 19

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 2: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 3: Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu 4: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 6: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 7: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 8: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân tỉnh?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010 về Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức?
Câu 14: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 15: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 17: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 19: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 20: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 21: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu 22: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 23: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 24: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 25: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 26: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 29: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 30: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.